Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van de nieuwsbrief en desgewenst relevante informatie. Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon. Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als één van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn/haar persoonsgegevens.

Wij onderschrijven bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de wet Bescherming Persoonsgegevens. In de wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat Persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Wij gebruiken de door u verstrekte Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden;

  • Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en ons.
  • Om u te kunnen informeren over relevante producten, acties en diensten waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties. (bijvoorbeeld nieuwsbrieven).
  • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze service en dienstverlening. (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website).
  • Ter voorkoming, bestrijding, en afhandeling van fraude.

Wij selecteren onze partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kunnen wij met in acht neming van het voorgenoemde geen of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde u te interesseren voor onze producten en diensten kunt u hier tegen te alle tijden kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze bewerking dan terstond beëindigen. Uw verzoek en verzet dient u te sturen aan onze webbeheerder.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Cookies
Wij gebruiken cookies op deze website, meer hierover verijzen wij u naar de speciale pagina over ons cookiebeleid.

Scroll naar boven